Projekt PLATON

Program Operacyjny:
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
Priorytet 2:
Infrastruktura sfery B+R
 
Działanie 2.3:
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
 
Poddziałanie 2.3.1:
Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
 
Poddziałanie 2.3.3:
Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
 

Tytuł projektu:

"Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I:
Kontener usług wspólnych"


Czas realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
1 lipca 2008r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu:
25 lipca 2012r.
 
Cel projektu:

Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.

 
Opis projektu:

Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:


Usługi wideokonferencji: realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.


Usługi eduroam: prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.


Usługi kampusowe: zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.


Usługi powszechnej archiwizacji: udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.


Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.


Źródła finansowania:

  • Grant UE: 67 932 556,21 PLN
  • Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11 988 098,15 PLN
  • Środki własne Konsorcjantów: 4 408 018,35 PLN

Łaczne koszty realizacji Projektu: 84 328 672,71 PLN brutto