Usługi eduroam

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wdrożenie usług eduroam - prostego i bezpiecznego roamingu osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (pracowników i studentów instytucji naukowych i akademickich). Poza zbudowaniem infrastruktury o charakterze szkieletowym, zakłada się również stworzenie znaczącej liczby punktów dostępu tak, by uzyskać masę krytyczną niezbędną do późniejszego, samoistnego rozwoju usługi.


Dzięki usługom eduroam pracownicy nauki i studenci uzyskają prosty, ale równocześnie kontrolowany dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji włączonych do usługi, zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Prostota korzystania z eduroam jest porównywalna do używania telefonu komórkowego - wystarczy uruchomić urządzenie w zasięgu sieci eduroam i, po chwili, użytkownik może korzystać z Internetu. Usługi eduroam działają poprzez połączenie serwerów zarządzających sieciami bezprzewodowymi instytucji za pośrednictwem struktury pośredniczących serwerów eduroam.


Usługi eduroam stają się coraz bardziej powszechne w Europie, ale w Polsce przyrost liczby instytucji, w których można z niej korzystać jest zdecydowanie zbyt wolny. Upowszechnienie tych usług wymaga osiągnięcia pewnej masy krytycznej, co jest głównym celem projektu. Ubocznym rezultatem będzie rozpropagowanie w polskim środowisku naukowo-akademickim bezpiecznych sieci bezprzewodowych.


Zakłada się zakup 21 zestawów bezprzewodowych, po jednym dla każdej instytucji - członka Konsorcjum PIONIER, 22 regionalnych pośredniczących serwerów eduroam i 2 serwerów krajowych pośredniczących. Każdy z zestawów będzie zawierał 50 radiowych punktów dostępu, które będą zainstalowane w sieciach instytucji - członków Konsorcjum PIONIER. Miejsca instalacji będą wybierane z uwzględnieniem możliwości dostępu nie tylko osobom związanym z daną instytucją, ale również innymi instytucjami akademicko-naukowymi przyłączonymi do sieci miejskiej danej instytucji - członka Konsorcjum PIONIER. We wniosku przewidziano również utrzymanie usługi i niezbędne prace o charakterze rozwojowym przez 36 miesięcy - oceniany jako okres niezbędny do ustabilizowania wdrożonego systemu i osiągnięcia odpowiedniej liczby podłączeń.


Kierownik Usługi eduroam: Tomasz Wolniewicz


Zastępca Kierownika: Zbigniew Ołtuszyk